POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Użytkownika danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Użytkownikowi praw w tym zakresie, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług poprzez Sklep Internetowy GILTY pod adresem internetowym https://gilty.pl/ (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).

Administratorem Państwa danych osobowych w Sklepie Internetowym jest
Bheri Agata Łęska z siedzibą Aleja Jana Pawła II 27. 00-867 Warszawa
00-867 REGON 368300866, NIP 5223100706, e-mail: gilty.wear@gmail.com (zwana dalej Administratorem).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które mają zapewnić ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczyć dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym oraz ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Kontrolujemy wykonywanie wspomnianych środków i stale sprawdzamy ich zgodność z powyższymi aktami prawnymi.

Dane osobowe są gromadzone w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie procesu Rejestracji, jest wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, która udzielana jest w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych, które zbierane są w trakcie dokonywania zakupu towarów, w tym składania przez Klienta Zamówień w Sklepie Internetowym, jest podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. Wspomniane zgody potwierdzane są poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

Ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Klientów dane osobowe, a także zbierane automatycznie dane, dotyczące sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego, zapewniając jednocześnie, iż takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dane przetwarzane w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umów będą przechowywane w okresie do przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży, jednocześnie część z tych danych będzie przechowywana na okres 6 lat, licząc od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane przetwarzane do celów związanych z procesem Rejestracji będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta. Dane osobowe do celów kontaktu, będą przetwarzane w czasie kontaktu oraz przez 3 lata od jego ukończenia. Dane przetwarzane z uwagi na dochodzeniem ewentualnych roszczeń, będą przetwarzane przez okres 3 lata od zakończenia umowy. Celem obsłużenia ewentualnych reklamacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Cel, zakres, a także odbiorcy danych, które są przetwarzane przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa.
Administrator zapewnia szczególną staranność celem ochrony danych oraz zapewnia o tym, że dane osoby są:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami(„ograniczenie celu”);
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem („integralność i poufność”).

Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, a także podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku korzystania z dostawy przesyłką kurierską przewoźnik lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Ponadto w sytuacji gdy Klient korzysta ze sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, podmiotowi, który obsługuje powyższe płatności, wyłącznie zakresie jaki jest wymagany dla należytej realizacji takiej Umowy.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.

W procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym oraz w trakcie dokonywania zakupów produktów Klient podaje następujące dane osobowe:
imię, nazwisko albo firmę, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie zamówienia). Możliwymi celami zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
– składanie Zamówień,
– zawarcie i realizacja Umowy,
– rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
– kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Sklep internetowy może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy.

Dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkowniku i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików cookies]

Jeżeli odwiedzają Państwo Stronę Internetową, automatycznie zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, m.in:
– adres IP,
– rodzaj systemu operacyjnego,
– rodzaj/typ przeglądarki.
Wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podawania żadnych danych osobowych, ani innych informacji.
Zbieranie pozostałych danych takich jak imię i nazwisko lub firma, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, jedynie wówczas, gdy chcą Państwo nam takie dane przekazać w celu realizacji zamówienia, kontaktu lub rejestracji.

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo na dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, przenoszenie, ograniczenie ich przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie danych oraz cofnięcie każdej zgody, której udzielił GILTY. Celem dokonania tych czynności prosimy o kontakt mailowy na adres gilty.wear@gmail.com.

W sytuacji gdy Klient występuje z uprawnieniami wynikającymi z powyższych praw, Bheri spełnia żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Serwis do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz logowania się do Konta Klienta. W tym celu Bheri stosuje tzw. szyfrowanie SSL. SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, zapewniającym poufność transmisji danych.

Bheri nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

W serwisie mogą występować linki do innych stron internetowych, działają one niezależnie od Serwisu Bheri i nie są przez ten Serwis nadzorowane, strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany postanowień w polityce ochrony prywatności, podyktowanych rozwojem technologii, zmianami w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem serwisu. O wszelkich aktualizacjach i zmianach będziemy informować z siedmiodniowym wyprzedzeniem w sposób zrozumiały i widoczny.

W razie wątpliwości, dotyczących polityki prywatności Sklepu Internetowego GILTY, Klient w dowolnej chwili może nawiązać bezpośredni kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej gilty.wear@gmail.com lub tradycyjną formą pisemą na adres Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa.

 

Data ostatniej modyfikacji : 05 kwietnia 2019